Avís legal i política de privacitat


Informació de l’entitat
Als efectes de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del website és l’INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA FUNDACIÓ DR. PIFARRÉ (a partir d’ara IRBLleida), amb domicili social a l’Avinguda Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida; proveïda de C.I.F. núm. G-25.314.394 i amb adreça electrònica www.irblleida.org i correu electrònic info@irblleida.. Es troba inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 748.

Propietat industrial i intel·lectual
L’usuari reconeix i accepta que tots el drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol element inclòs en el lloc web (incloent-hi a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el lloc web, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a l’IRBLleida i/o tercers que li han cedit els seus drets. Segons això, s’entendrà com a lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzemament temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits en el lloc web o en les pàgines que el conformen exclusivament pel seu ús personal, privat i no lucratiu pel usuari. En cap cas, l’accés al lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels esmentats drets per part dels seus titulars, excepte que s’hagi establert expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús del lloc web no atorguen als usuaris cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc Web i/o dels continguts diferents dels expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà subjecte a la prèvia autorització atorgada expressament per l’IRBLleida o el tercer titular dels drets afectats. Per qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de que es tracti.”

Accès dels usuarios al lloc web
L’ús d’aquesta pàgina web està subjecte a les presents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. L’accés i/o ús de la mateixa implica que vostè ha llegit i accepta expressament  aquestes condicions. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït. No obstant això, ens reservem el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari així com a oferir serveis no gratuïts. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats en el web, amb fàcils indicacions pel seu registre i la seva contractació.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars dels Serveis i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que en el seu cas s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic. L’accés es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o be a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

L’usuari reconeix que ha entès la informació sobre les condicions d’ús del nostre web i les accepta íntegra i expressament.

Protecció de dades personals
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD s’informa a l’usuari que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web pot requerir que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers del titular i responsable del web amb l’exclusiva finalitat  d’atendre a les seves sol·licituds assistencials i d’informació plantejades ( enviament de correus publicitaris, cessió a tercers…) Us informem que no cedim ni comuniquem a cap tercer les dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l’USUARI ens ho autoritzi expressament.

L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada a un fitxer de dades propietat de l’IRBLleida que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d’acord  amb la llei.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’IRBLleida el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d’accions legals.  L’usuari es compromet i es fa responsable de comptar amb els consentiments necessaris en cas que es facilitin dades de terceres persones.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar a menys que expressament s’indiquen que són preceptives pel servei requerit.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts per la llei, així com el dret a revocar, si escau, la cessió de les seves dades, mitjançant l’enviament d’un missatge per correu electrònic a info@irblleida.cat o d’una carta escrita i signada per correu ordinari a: IRBLleida amb domicili avinguda Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida, en la qual ha de figurar el nom complet de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i descripció del dret exercitat.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que l’IRBLleida ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

L’IRBLleida no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

L’IRBLleida pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en el nostre web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent.

Limitació de la responsabilitat
Aquest lloc web té com a objectiu principal informar als usuaris i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament mèdic. En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant l’IRBLleida tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

L’IRBLleida declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

L’IRBLleida queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, així com, no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçats a altres web sites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos. L’IRBLleida queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

Tampoc pot fer-se responsable l’IRBLleida de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de l’IRBLleida als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, l’IRBLleida no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

L’IRBLleida es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

L’IRBLleida no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

L’IRBLleida es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells  usuaris que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’usuari que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

Vigència de les condicions generals d’ús
En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació sense previ avís. Per tant li recomanem si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït modificació alguna que li afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot contactar amb nosaltres en les dades indicades en aquest avís.