Què aporta el model porcí en la recerca biomèdica?

Què aporta el model porcí en la recerca biomèdica?
per

L’experimentació animal és un procés fonamental en la recerca biomèdica, ja que la utilització de diferents animals en espais controlats, ha comportat l’obtenció de grans avenços en el sector de la medicina. Actualment, trobem un gran nombre d’animals vertebrats de diferents espècies utilitzats en finalitats científiques, dins del qual trobem el model porcí, utilitzat en el Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA).

El porc té una gran similitud fisiològica i anatòmica amb l’ésser humà, i això comporta molts avantatges per a la recerca biomèdica. Els rosegadors són les espècies més utilitzades en aquest àmbit; no obstant això, en algunes línies de recerca s’ha esgotat la informació que es pot extreure d’ells, i els models porcins, per ser animals més semblants, són una alternativa valuosa per a poder continuar aprofundint.

Vegem algunes d’aquestes similituds:

 • La vascularització coronària del porc és gairebé idèntica a la humana, i per això aquest animal resulta molt útil com a model cardiovascular. La circulació col·lateral preexistent és molt petita i és -relativament- senzill induir infarts experimentalment. A més, el creixement del cor i dels vasos sanguinis des del naixement fins als 4 mesos, és anàleg al dels humans fins a la meitat de l’adolescència.
 • La pell porcina té una estructura similar a la humana; té una relació epidermis-dermis, gruix i una quantitat de pèl similar a la de l’humà. La vascularització cutània també és similar, encara que menor. Tot això fa que la pell del porc sigui un bon model de mecanismes inmunopatológicos i intervenció farmacològica en cremades, cicatrització i altres trastorns de la pell.

Així, el porc s’utilitza en moltes i molt diverses àrees de recerca, com a trasplantaments, cirurgia -per a l’estudi de noves tècniques-, malalties cardiovasculars, dermatològiques, degeneratives, infeccioses o tumorals. També s’utilitzen per a de validació de nous dispositius mèdics.

D’altra banda, l’ús d’aquests animals resulta també essencial en la formació de metges especialistes d’àrees quirúrgiques (cirurgia general, traumatologia, urologia, etc.), ja que s’ha comprovat que redueix significativament les corbes d’aprenentatge d’aquests professionals i, per tant, augmenta la qualitat de l’assistència sanitària.

Resumint, el model porcí aporta diversos usos en la recerca biomèdica:Aconseguir un progrés del coneixement científic.

 • Posar en pràctica els coneixements adquirits.
 • Desenvolupar i testar potencials formes de tractament.
 • Models per l’estudi d’una malaltia.

Per a la realització d’un projecte de recerca amb experimentació animal cal que el grup investigador aporti una memòria de sol·licitud i una sol·licitud d’avaluació al Comitè Ètic d’Experimentació Animal del CREBA, l’òrgan encarregat específicament de donar compliment al RD 53/2013 de 01 de febrer de 2013, que estableix en el seu capítol VI, article 37 la creació d’òrgans encarregats del benestar dels animals. Correspon al Comitè les següents funcions[1]:

 • Emetre els informes sol·licitats per personal investigador i institucions sobre projectes o treballs de recerca que impliquin la utilització d’animals en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència. Per a això, s’avaluarà la qualificació de l’investigador principal i la de l’equip investigador, i es verificarà que el projecte compleix els requisits següents:
  • a) Està justificat des del punt de vista científic o educatiu, o ha de realitzar-se per imposició legal o reglamentària.
  • b) La seva finalitat justifica la utilització d’animals.
  • c) Està dissenyat de manera que els procediments es realitzin de la forma més humanitària i respectuosa amb el medi ambient que sigui possible.
 • Vetllar pel desenvolupament ètic dels projectes de recerca una vegada aprovats fins a la seva finalització.
 • Vetllar pel compliment de bones pràctiques de recerca i gestionar els conflictes i expedients que el seu incompliment generi.
 • Avaluar i emetre informe sobre conflictes ètics que poguessin generar altres documents com ara publicacions científiques, consultes dels investigadors, o activitats de docència.
 • Elaborar documents o informes sobre els temes que siguin de la seva competència.
 • Coordinar la seva activitat amb la de comitès similars d’altres institucions.
 • Qualsevol altres funcions que li atribueixi la legislació vigent.

[1] https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/ComitesEtica/CEIyBA/Paginas/Funciones.aspx

Share

Publicacions recomanades